مشاوره و طراحی تأسیسات الکتریکی

مشاوره و طراحی:

تأسیسات الکتریکی


پرسنل این بخش نحوه تامین برق ، انتقال و توزیع آنرا در سازه‌های مختلف بر عهده دارند.
این بخش شامل موارد ذیل می باشد : 
- ایجاد، مدیریت و نگهداری اطلاعات طراحی و مهندسی در مراحل مختلف اجرای پروژه
- نیاز سنجی و برآورد مصارف الكتریكی طرح
- امكان سنجی روش‌های تأمین نیاز الكتریكی با توجه به زیرساخت‌های موجود
- طراحی تأسیسات الكتریكی
- همكاری با سایر گروه‌های تخصصی در ساخت، مونتاژ و آزمایش تجهیزات
- تدوین مشخصات تاسیسات الكتریكی مورد نیاز طرح
- شناسایی شركت‌های مشاور و پیمانكار واجد صلاحیت برای طراحی و ساخت تأسیسات برق
- تهیه و تدوین اسناد مناقصه و مدارك فنی و نقشه های مربوط به طراحی و ساخت
- كنترل و نظارت بر عملكرد پیمانكاران و مشاوران همكار در بخش تأسیسات برق
- حضور و نظارت در محل ساخت و نصب تأسیسات و همچنین حضور درسایت پروژه
- طراحی تأسیسات الكتریكی
 
دیگر خدمات مشاوره و طراحی:
پروژه‌های مرتبط:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.