بررسی رفتار دال‌های بتنی مسلح در برابر انفجار غیر تماسیکارفرما: بخش دولتی

مشخصات فنی

در این پروژه اثر انفجار غیر تماسی حاصل از خرج انفجاری برروی دال های بتن مسلح بررسی شده است . تحلیل های اولیه به منظور تعیین مقادیر خرج و فواصل اولیه به کمک محاسبات دستی حاصل شده است و تحلیل های ثانویه به کمک نرم افزار Autodyn در محیط اویلری – لاگرانژی انجام شده است . الگوی ترک خوردگی ، پارگی میلگردها ، ترک های کششی بتن و ... به صورت کامل بررسی و تحلیل شده است .گالری تصاویر پروژهخدمات مرتبط با پروژه

کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.