حل مشکلات اقتصادي با مسئوليت پذيري!

حل مشکلات اقتصادي با مسئوليت پذيري!

کارشناسان معتقدند اقتصاد همچون يک باد کنک است.اگر براي حل يک مشکل انگشت خود را در آن فرو ببريد تا طرف مقابلش بيرون بيايد اينگونه نخواهد شد بلکه همان قسمت بيشتر فرو رفتگي پيدا مي کندو اگر به اين کار ادامه دهيد مي ترکد. وضعيت اقتصاد اين روزهاي کشورمان هم چنين است.بسياري از مسئولين از شرايط بد اقتصادي و نبود درآمدهاي کافي نالانند.از رييس مجلس گرفته تا نايب رييس آن معتقدند که دولت بودجه کافي ندارد اما از سوي ديگر براي حل بودجه نمي توان به چيزي دست زد چراکه نه تنها مشکل را حل نمي کند بلکه بر مشکلات مي افزايد. قيمت حامل هاي انرژي را نمي توان افزايش داد چون احتمالا بر طبقات غير برخوردار جامعه و حتي طبقه متوسط فشار وارد مي کند.اگر به قيمت حامل هاي انرژي دست نزنيم از کجا مي توان بودجه را سر به سر کرد.از بخش هاي عمراني بکاهيم يک ضرر دارد از بخش هاي اجرايي بکاهيم يک مصيبت دارد.هيچ نهاد وارگاني هم توان کاهش بودجه ندارد وشايد هم حق دارند.همين حالا هم کسي بودجه مناسب ندارد که از آن کاسته شود.

در نتيجه نيم نگاه دولت ميرود سر داستان هميشگي جبران بخشي از کاستي ها از طريق افزايش قيمت ارز.اما افزايش قيمت ارز هم بي اشکال نيست.افزايش قيمت ارز به صورت غير مستقيم بر صادرات کشور اثر مي گذارد و کاهش صادرات يعني کاهش درآمد. و اين همان خاصيت بادکنکي اقتصاد است.از اينرو مسايل اقتصادي را نبايد و نمي توان احساسي حل کرد.براي همين هم هست که از حل مشکلات اقتصادي تحت عنوان جراحي نام مي برند.مثلا مي گويند حل معضلات اقتصادي به يک جراحي نياز دارد و حتي يک جراحي بسيار دردناک.

کار اقتصاد را بايد به اهلش سپرد و بر اساس تصميم هاي علمي دقيق پيش رفت تا نتيجه گرفت.اگر بنا باشد با هر بحراني دولت برنامه هاي اقتصاديش را وانهد بايد از حالا بداند که به هيچکدام از خواسته هايش نمي رسد چون از پس هر بحران بايد اندکي از برنامه ها را رها سازد و سرانجام هم به کناري نهد. اگر قرار است رييس جمهور امروز با مردم سخن بگويد، بايد از درد ها و مشکلات وراه حل هاي واقعي بگويد.بايد حقايق و واقعيت هاي اقتصاد ايران را به مردم گفت و آنها را براي جراحي بزرگ آماده کرد.قرار نيست همه مشکلات را اين دولت حل کند همانکه به وعهده هاي داده شده بر اساس واقعيت ها و امکانات بدون عقب نشيني عمل کند کافي است.بازي با پارامترهاي اقتصادي و اين شاخه به آن شاخه پريدن راه درمان اقتصاد ايران نيست.همه نهادهاي مسئول به ويژه دولت و مجلس که به کمک هم بودجه را پيش مي برند بايد با شهامت درباره مشکلات اقتصادي تصيم گيري کنند و مسئوليت پذير.

لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.