اتفاقات اخير اسباب موج سواري برخي را فراهم کرد

اتفاقات اخير اسباب موج سواري برخي را فراهم کرد

امير ساعدي داريان عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گويي با روزان به نقد و تحليل اتفاقات اخير مي پردازد. او در اين خصوص به يک موضوع جدي و احتمال بروز برخي تغيير و تحولات در لايحه بودجه 97 در مجلس پرداخته و معتقد است که در اين زمينه نمي توان مسائل و مباحث اقتصادي را دستخوش تغييرات صرفا احساسي و هيجاني قرار داد. به گفته او، . شايد برخي بخواهند امروز از اين مساله سواستفاده کنند ، يعني بدون آنکه مباحث و مسائل اقتصادي و ملي مرتبط با بودجه را بررسي کرده باشند، صرفا به خاطر آنکه حمايتي را به خود معطوف کنند ، خواستار برخي تغييرات و تحولات در بودجه هستند. افزون بر اينکه اگر امروز لايحه بودجه را بدون مطالعه و صرفا به خاطر يک اتفاق تغيير دهيم ، ممکن است اين روند در ادامه تبعات بيشتري براي کشور داشته باشد.

*ارزيابي و نظر شما درباره موضوع اعتماد ملي چيست؟ برخي درباره اين مساله اعتقاد دارند که بايد مسئولان ارتباط خودشان را با مردم بيش از پيش تقويت کنند. شما اين مهم را چگونه توجيه مي کنيد؟
طي يک ماه گذشته اتفاقاتي در کشور رخ داد که مشخص شد بايد براي کنترل و مهار اين موضوعات نبايد از اهميت اعتماد ملي به حاکميت و مسئولان غافل شد . در هر نظام و حکومتي که مردم اعتماد بيشتري به مسئولان داشته باشند و ارتباط و تعاملات بين مسئولان و مردم تقويت شود ، قطعا آن کشور در مسير هموارتر و بهتري براي پيشبرد اهداف و رفع مشکلات خودش قرار مي گيرد. بنابراين اين يک حقيقت و واقعيت انکارنشدني است که اگر مسئولان بين خود و مردم فاصله ايجاد کنند، اين فاصله مي تواند تبعات بدي داشته باشد. البته مشخصا درباره اتفاقات اخير بايد گفت که مسائل مهمي دخيل هستند و بايد همگي آنها را رعايت کرد.
*شما به تعبيري اعتقاد داريد که بايد همه مسائل و ابعاد را در ماجراي اخير مورد بررسي قرار داد. اين مساله دقيقا به چه معنايي خواهد بود؟
اينکه بايد همه مسائل را ديد، بدين معناست که من فکر مي کنم هم دولت و هم ساير قوا مي بايست به مطالبات عمومي توجه کنند. البته در اين مقطع حساس و خاص دولت بايد نسبت به ديگران پيش قدم باشد. امروز بحث اين نبايد مطرح باشد که دولت کنوني چقدر مطالبات را رعايت کرده است و دولت سابق چقدر در اين موضوع موفق بوده است. اين مساله شايد بيشتر نمود جناحي و سياسي داشته باشد. من روز گذشته شنيدم که آقاي محمود واعظي رييس دفتر رياست جمهوري گفته اند که احتمالا آقاي رييس جمهوري در هفته آينده يک گفت و گوي زنده تلويزيوني با مردم درباره موضوعات اخير خواهد داشت. اين اتفاق خوبي مي تواند باشد ولي چه بهتر که ديگر اعضاي کابينه خارج از لنز دوربين و نزد مردم مشکلات و مطالبات را پيگيري کنند. آقاي روحاني درباره روحيه انتقادپذيري صحبت کردند و چه خوب که اين فرهنگ در جامعه نهادينه شود. چون اگر انتقادپذيري در جامعه نهادينه شود. اگر امکان اعتراض و نقد البته قانوني و آرام و مسالمت آميز در جامعه بسترسازي شود شايد بسياري از مشکلات برطرف شود.
*فکر مي کنيد که دولت با توجه به اتفاقاتي که رخ داده است ، بايد در موضوعات اقتصادي مثل لايحه بودجه چگونه رفتار کند؟
چه اين اتفاقات رخ مي داد و چه چنين اتفاقاتي رخ نمي داد ، دولت ها همواره بايد مطالبات و درخواست هاي مردم را گوش کرده و پيگيري کنند. بنابراين نمي توان گفت که حالا دولت درباره لايحه بودجه چه رويکردي را دنبال کند. مسلما دولت بايد از همان ابتدا مطالبات مردم را در لايحه مورد توجه قرار مي داد. حالا برخي نسبت به افزايش قيمت حامل هاي انرژي اعتراض دارند يا موضوع گراني تخم مرغ و امثالهم را طرح مي کنند؛ اگر قيمت حامل هاي انرژي بايد طبق برنامه هاي پنج ساله افزايش پيدا مي کردند، بنابراين امروز اين تصميم بايد اتخاذ شود. ولي اگر اين تصميم ضرورتي ندارد يا به کشور و منافع ملي آسيبي وارد نمي کند، آنجاست که مي توان يک تصميم ديگر درباره موضوع اتخاذ کرد. در واقع نمي توان قاطعانه گفت که در لايحه بودجه اين ماده يا آن ماده حتما حذف شود و يا اين موضوع و آن موضوع بدون هيچ بحثي به لايحه اضافه شود. بايد موضوعات تک تک مورد بحث قرار بگيرند و هرکدام که مطابق منافع ملي بودند ، رعايت شود. شايد برخي بخواهند امروز از اين مساله سواستفاده کنند ، يعني بدون آنکه مباحث و مسائل اقتصادي و ملي مرتبط با بودجه را بررسي کرده باشند، صرفا به خاطر آنکه حمايتي را به خود معطوف کنند ، خواستار برخي تغييرات و تحولات در بودجه هستند. افزون بر اينکه اگر امروز لايحه بودجه را بدون مطالعه و صرفا به خاطر يک اتفاق تغيير دهيم ، ممکن است اين روند در ادامه تبعات بيشتري براي کشور داشته باشد. نمي توان مساله اي به اين مهمي را احساسي و هيجاني مديريت کرد.

 

 

چهارشنبه 23 اسفند 1396
کلیه حقوق وب سایت متعلق به مهندسین داریان می باشد.